Tietosuoja- ja rekisteriseloste

MarkkinointiKollektiivin tietosuojaselosteet

Tältä sivulta löydät seuraavat tietosuojaselosteet:

  1. Uutiskirje
  2. Tapahtumamarkkinointi- ja koulutusrekisteri

1. Uutiskirjerekisteri

Rekisterinpitäjä:

MK Tuotannot Oy (2859083-1), Honkamäentie 12 A, 01260 VANTAA

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Santtu Kottila, santtu@mkollektiivi.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Mikäli olet antanut suostumuksesi uutiskirjeen lähettämiseen uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä, lähetämme sinulle säännöllisesti uutiskirjeen, joka sisältää  tietoa rekisterinpitäjään liittyvistä uutisista, tapahtumista, koulutuksista sekä muista palveluista.

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn ja samalla sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen ilmoittamalla asiasta sähköpostitse tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää asiakkaasta seuraavia tietoja: Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilauksen tila, uutiskirjeen listalle liittymistapa, uutiskirjeen tilauspäivä sekä erillinen viimeisin päivämäärä, jolloin tietoihin on tehty muutoksia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin ja rekisterinpitäjälle toimitetuista tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajat

Rekisteritietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta muille tahoille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan viranomaisille, mikäli pakottava lainsäädäntö niin edellyttäisi. Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään Custobar-palvelussa. Custobar toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Custobar vastaa osaltaan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta. Henkilötietoja voidaan käsittelijän toimesta käsitellä myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, mutta käsittelijä on sitoutunut käsittelytoimissaan noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita tietojen siirroissa.

Henkilötietojen säilytysaika ja tietojen poistaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yritys suojaa uutiskirjelistatilille pääsyn asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Sähköisesti ja mahdollisesti fyysisinä kopioina tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja tietoihin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, joiden työnkuvaan kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Custobar huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä ja noudattaa omalta osaltaan salassapitovelvoitteita tietojen käsittelyssä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Virheellinen korjattavaksi vaadittava tieto tulee yksilöidä riittävällä tavalla korjaamisen mahdollistamiseksi. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa Peruutus/Unsubscribe-toimintoa, tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa ennen toimenpiteiden suorittamista.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti. Käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja perustelemalla rajoituspyyntö. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Joissain tapauksissa rekisteröidyllä voi olla oikeus henkilötietojen siirtoon. Tämä tarkoittaa, että rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja rekisteröity voi pyytää, että tieto siirretään toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevia henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

2. Tapahtumamarkkinointi- ja koulutusrekisteri

Rekisterinpitäjä:

MK Tuotannot Oy (2859083-1), Honkamäentie 12 A, 01260 VANTAA

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Santtu Kottila, santtu@mkollektiivi.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tässä rekisterissä olevia ja tähän rekisteriin kerättäviä henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käyttää myös niiden järjestelmien analysointiin ja kehittämiseen, joissa henkilötietojen käsittely edellä mainittuihin tarkoituksiin tapahtuu. Rekisterissä on rekisterinpitäjän asiakkaiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Asiakkailla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä tahoja, joiden osalta asiakassuhde on olemassa sekä asiakkaita, joiden osalta on aiempi asiakassuhde olemassa, vaikka juuri tällä hetkellä mitään toimeksiantoa ei olisi käynnissä. Lisäksi asiakkailla tarkoitetaan tahoja, joihin kohdistetaan markkinointia asiakassuhteen syntymiseksi.

Rekisterinpitäjä on saanut rekisterin tiedot joko rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn edustaman taholta tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn edustaman tahon yhteisiltä yhteystyökumppaneilta tai julkisista lähteistä, kuten internetsivustoilta. MarkkinointiKollektiivi kerää tapahtuma- ja koulutusrekisteriin tietoja ensisijaisesti Lyyti- tapahtumanhallintaratkaisun avulla rekisteröitävän ilmoittautuessa tapahtumiimme tai koulutuksiimme.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on tässä yhteydessä liiketoiminnan toteuttaminen, markkinointi ja myynnin edistäminen. Tapahtumien ja koulutusten järjestämisen osalta käsittelyperusteena voi olla myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus.

Mikäli rekisteröity ei toimita yhteystietojaan, ei rekisterinpitäjä välttämättä kykene solmimaan tai jatkamaan sopimussuhdetta rekisteröidyn edustaman yrityksen, yhteisön tai yhdistyksen kanssa tai rekisteröity ei voi toimia edustamansa yrityksen, yhteisön tai yhdistyksen yhteyshenkilönä rekisterinpitäjän suuntaan.  Rekisterissä olevien henkilöiden tietoja voidaan tarvittaessa jakaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää tietojen luovuttamisen ilmoittamalla siitä sähköpostitse tästä rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerättävät tiedot:

  • Henkilön nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Titteli
  • Yritys/Organisaatio

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin ja rekisterinpitäjälle toimitetuista tiedoista. Tietoja voidaan kerätä rekisteröidyltä myös siinä yhteydessä, kun rekisteröity lataa yrityksen tarjoamia ilmaisia materiaaleja, tai osallistuu ilmaisiin tapahtumiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajat

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan viranomaisille, mikäli pakottava lainsäädäntö niin edellyttäisi. Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään erillisen käsittelysopimuksen mukaisesti Lyyti-palvelussa EU-alueella. Lyyti toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Lyyti vastaa osaltaan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta.

Henkilötietojen säilytysaika ja tietojen poistaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yritys suojaa tapahtumahallintaan pääsyn asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Sähköisesti ja mahdollisesti fyysisinä kopioina tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja tietoihin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, joiden työnkuvaan kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Lyyti huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä ja noudattaa omalta osaltaan salassapitovelvoitteita tietojen käsittelyssä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Virheellinen korjattavaksi vaadittava tieto tulee yksilöidä riittävällä tavalla korjaamisen mahdollistamiseksi. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä lähettämällä poistopyynnön sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa ennen toimenpiteiden suorittamista.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti. Käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja perustelemalla rajoituspyyntö. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Joissain tapauksissa rekisteröidyllä voi olla oikeus henkilötietojen siirtoon. Tämä tarkoittaa, että rekisteröi on oikeus saada henkilötietosi yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja voit pyytää, että tietosi siirretään toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevia henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.